پذیرش و جوابدهی

نمونه گیری

مشاوره ژنتیک

ژنتیک مولکولی

تشخیص پیش از تولد (PND)

ستوژنتیک (کروموزومی)

تشخیص سریع اختلالات کروموزومی (QF)

تعیین هویت

برای بیمارانمشاهده همه

برای پزشکانمشاهده همه

رویدادهای ژنتیکمشاهده همه