مرکز ژنتیک پزشکی بندرعباس

Bandar-Abbas Medical Genetic Center

 

بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، روبروی شیرینکده، کوچه بینش ۷

ساختمان رایا، طبقه سوم

تلفن:   ۸-۲۲۵۲۶۶۷

تماس با آزمایشگاه

تماس با خانه کیفیت ایرانیان

تماس با آزمایشگاه

۰۷۶۳۲۲۵۲۶۶۷

اینستاگرام خانه کیفیت ایرانیان

اینستاگرام آزمایشگاه

@Bnd_medical_genetic_lab

ایمیل خانه کیفیت ایرانیان

ایمیل آزمایشگاه

b_mgc [at] gmail.com